Uczeń

Grupy:

Skrzaty-Dzieci w wieku od 4 do 5 lat

Zajęcia w grupie SKRZATY w naszej szkole polonijnej obejmują naukę języka polskiego poprzez zabawy, piosenki i rymowanki. Dziecko będzie również uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach artystycznych, takich jak malowanie, rysowanie i tworzenie kolaży. W ramach zajęć dzieci będą również miały okazję do zabawy w grupie, rozwijając umiejętności społeczne i współpracę. Nauczyciele będą stymulować rozwój umiejętności poznawczych, takich jak liczenie, rozpoznawanie liter i kształtów. Całość zajęć będzie oparta na zabawie i ciekawych, interaktywnych aktywnościach, które przyciągną uwagę i zainteresowanie dziecka.

Smerfiki-Dzieci w wieku od 5 do 6 lat

Zajęcia w grupie SMERFIKI będą skupiać się na dalszym rozwijaniu umiejętności językowych poprzez konwersacje, czytanie i pisanie. Dzieci będą również angażowane w różnego rodzaju projekty artystyczne, takie jak tworzenie własnych opowiadań, teatrzyków lub rysowanie. W ramach zajęć dzieci będą miały możliwość uczenia się o polskiej kulturze i tradycjach poprzez zabawy, tańce i śpiewanie tradycyjnych piosenek. Nauczyciele będą również promować rozwój umiejętności matematycznych poprzez gry i zadania logiczne. Całe zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny i angażujący, aby rozwijać ciekawość i pasję dziecka do nauki.

Gumisie-Dzieci w wieku od 6 do 7 lat

Zajęcia w grupie GUMISIE będą skupiać się na dalszym rozwijaniu umiejętności językowych, takich jak czytanie, pisanie i rozumienie tekstów. Dzieci będą uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach, takich apele i akademie, debaty czy prezentacje, które pomogą im w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele będą również wprowadzać dzieci w polską historię, geografię i kulturę poprzez projekty badawcze i eksploracyjne. Zajęcia będą również obejmować rozwijanie umiejętności matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie i rozwiązywanie problemów. Zabawy i gry edukacyjne będą często wykorzystywane, aby uczynić naukę ciekawą i angażującą.

Grupa 1-Dzieci w wieku od 7 do 8 lat

Zajęcia w GRUPIE 1 będą obejmować rozwijanie umiejętności językowych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie i komunikacja ustna. Uczniowie będą uczestniczyć w różnych formach literackich, takich jak czytanie książek, opowiadanie historii i pisanie własnych opowiadań. Nauczyciele będą również wprowadzać dzieci w polską historię, literaturę i kulturę poprzez analizę tekstów i dyskusje. Takie zajęcia edukacyjne mają na celu wprowadzenie uczniów w fascynujący świat polskiego dziedzictwa kulturowego. Poprzez prezentacje, dyskusje i projekty badawcze uczniowie będą poznawać kluczowe wydarzenia, postaci i tradycje związane z Polską. Zajęcia te mają na celu rozwinięcie świadomości kulturowej i historycznej uczniów oraz promowanie szacunku dla różnorodności kulturowej. Całe zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny i angażujący, aby zachęcić dzieci do aktywnego udziału w procesie nauki.

Grupa 2-Dzieci w wieku od 8 do 10 lat

Zajęcia w GRUPIE 2 będą obejmować szeroki zakres tematów związanych z kulturą polską. Dzieci będą uczestniczyć w lekcjach dotyczących polskiej historii, literatury, muzyki, sztuki i tradycji ludowych. Nauczyciele będą wprowadzać dzieci w polskie legendy, baśnie i opowieści ludowe, aby rozwijać ich zainteresowanie literaturą i kulturą. Zajęcia będą również skupiać się na poznawaniu polskich świąt i tradycji, takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc i Dzień Niepodległości. Dzieci będą miały możliwość tworzenia własnych projektów artystycznych, takich jak rysowanie, malowanie i tworzenie ozdób, aby wyrazić swoją kreatywność i poznać polską sztukę. Całe zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny i angażujący, aby zachęcić dzieci do odkrywania i doceniania bogactwa kultury polskiej.

Grupa 3-Dzieci w wieku od 10 do 12 lat

Grupa 4-Dzieci w wieku od 12 do 14 lat

Podział zajęć ze względu na wiek i zakres umiejętności dziecka jest konieczny, aby dostosować treści i metody nauczania do jego rozwoju i możliwości intelektualnych. Młodsze dzieci mają inne potrzeby i umiejętności niż starsze, dlatego zajęcia są dostosowane do ich poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego stąd podział na grupę 3 i 4. Takie rozgrupowania umożliwiają nauczycielom skuteczne planowanie lekcji i dostarczanie odpowiednich materiałów edukacyjnych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał każdego ucznia.

Przedmioty:

HISTORIA

Zajęcia historii w szkole polonijnej, zgodnie z podstawą programową dla szkół polonijnych, mają na celu wprowadzenie uczniów w fascynujący świat historii Polski. Dzieci będą poznawać kluczowe wydarzenia, postaci i okresy historyczne związane z Polską. Nauczyciele będą wykorzystywać różnorodne metody dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, gry edukacyjne i projekty badawcze, aby zainteresować i angażować uczniów w proces nauki. Zajęcia będą obejmować tematy takie jak polskie królestwo, II wojna światowa, okresy komunistyczne i transformacja Polski po 1989 roku. Dzieci będą miały możliwość analizowania źródeł historycznych, dyskutowania na temat kontrowersyjnych zagadnień i tworzenia własnych prezentacji na temat wybranych wydarzeń. Cały proces nauczania będzie ukierunkowany na rozwijanie umiejętności badawczych, krytycznego myślenia i świadomości historycznej uczniów.

JĘZYK POLSKI

Zajęcia języka polskiego w szkole polonijnej, zgodnie z podstawą programową dla szkół polonijnych, skupiają się na rozwijaniu umiejętności językowych uczniów. Dzieci będą uczyć się czytać, pisać i porozumiewać się w języku polskim. Nauczyciele będą wykorzystywać różnorodne materiały edukacyjne, takie jak podręczniki, teksty literackie i multimedia, aby wspierać proces nauki. Zajęcia będą obejmować naukę gramatyki, słownictwa i ortografii, a także rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Dzieci będą mieć możliwość uczestnictwa w różnych formach komunikacji językowej, takich jak dialogi, prezentacje i akademie. Cały proces nauczania będzie kierowany na rozwijanie płynności językowej, umiejętności pisania i rozumienia tekstu, oraz kultury językowej uczniów.

WOS

Zajęcia wiedzy o społeczeństwie mają na celu rozwijanie świadomości społecznej uczniów. Dzieci będą poznawać struktury społeczne, instytucje i procesy społeczne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Nauczyciele będą wykorzystywać różnorodne metody dydaktyczne, takie jak dyskusje, analiza przypadków i projekty grupowe, aby rozwijać umiejętności obserwacji, analizy i refleksji na temat społeczeństwa. Cały proces nauczania będzie ukierunkowany na rozwijanie umiejętności społecznych, krytycznego myślenia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

GEOGRAFIA

Zajęcia geografii Polski mają na celu zapoznanie uczniów z geografią kraju, jego fizycznymi cechami i regionami. Uczniowie będą uczyć się o polskim krajobrazie, klimacie, zasobach naturalnych oraz różnorodności biologicznej. Zajęcia te skupiają się na poznawaniu i analizie fizycznego ukształtowania kraju, jego regionów, miast, rzek, jezior oraz innych elementów środowiska naturalnego. Uczniowie będą uczyć się również o aspektach społeczno-gospodarczych, takich jak rozmieszczenie ludności, struktura gospodarki, ważne miasta i regiony przemysłowe. Nauczyciele będą wykorzystywać mapy, zdjęcia, filmy i inne materiały edukacyjne, aby wprowadzić uczniów w świat geografii Polski.

KATECHEZA

Katecheza w naszej szkole ma na celu rozwijanie duchowego i religijnego rozwoju uczniów. Jest to ważny element wychowania, który pozwala na kształtowanie wartości moralnych, etycznych i duchowych. Katecheza pomaga uczniom zgłębiać wiarę, poznawać treści biblijne i doktrynalne oraz rozwijać umiejętność refleksji i dialogu na temat wartości duchowych. Przez spotkania, modlitwy, lekturę Pisma Świętego i rozmowy ksiądz wspierają uczniów w ich wewnętrznym rozwoju, pomagając im budować relację z Bogiem i rozwijać wartościowe postawy w życiu codziennym.